Yourebike Logo
Yourebike Logo

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij www.yourebike.nl
Bij het verrichten van een aankoop bij ons, stemt u niet alleen in met het toepassen van deze voorwaarden, maar ook wij baseren ons op deze voorwaarden. Om deze reden zijn deze voorwaarden op onze website beschikbaar. U kunt deze voorwaarden tevens via e-mail opvragen, en uw akkoord hiermee is een vereiste bij het plaatsen van een bestelling. 
Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten. Deze voorwaarden worden vermeld op onze retour- en verzendbeleid.

Het Aanbod 
Ons volledige assortiment is te vinden op onze website. We doen ons uiterste best om alle informatie zo compleet en accuraat mogelijk weer te geven. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdens het bestelproces niet op voorraad is. Dit wordt duidelijk aangegeven op de productpagina en in de bestelbevestiging. Indien dit niet het geval is, kan er discrepantie zijn tussen de geregistreerde voorraad in het magazijn en op de verkoopafdeling.
In dat geval ontvangt u hierover feedback.
 

Herroepingsrecht en Verplichtingen Gedurende de Bedenktijd 
Voor meer informatie over retourneringen verwijzen wij naar onze pagina over retourbeleid.

Uitsluiting van het Herroepingsrecht 
Bij ons gelden uitzonderingen op het herroepingsrecht. De wettelijke uitzonderingsgronden uit artikel VI 53 WER zijn van toepassing. 

De Prijs 
Bij ieder product op onze website vindt u de actuele prijzen, inclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Nakoming van de Overeenkomst en Garantie 
Wij zetten ons maximaal in om uw bestelling correct aan u te leveren. Indien we desondanks een fout maken, horen we dit graag van u. In dat geval streven we naar een passende oplossing. 

U heeft vanzelfsprekend wettelijke garantie op al onze producten. Dit houdt in dat onze producten moeten voldoen aan de verwachtingen die u als consument redelijkerwijs mag koesteren. Bovendien geldt een fabrieksgarantie, die niet afdoet aan de wettelijke garantie. We volgen hierbij de richtlijnen en voorwaarden van de fabrikant. Als u een garantieverzoek heeft, staan wij klaar om dit te beoordelen en samen met u een geschikte oplossing te vinden. 

Normale slijtage door regulier gebruik en naderhand toegevoegde accessoires vallen niet onder deze garantie. Defecten of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, ongevallen of verwaarloosd onderhoud vallen eveneens buiten deze garantie. Wijzigingen aangebracht aan het frame of de onderdelen leiden tot verval van deze garantie. SaleForce B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Arbeidskosten voor het vervangen van onderdelen worden niet door deze garantie gedekt. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument. 

Levering en Uitvoering 
We streven naar de spoedige bezorging van uw bestelling. Indien het bestelde op voorraad is, kunt u het binnen 1 tot 2 weken ontvangen. Mocht dit niet haalbaar blijken, stellen wij u tijdig op de hoogte en heeft u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Als het door u bestelde product niet meer leverbaar is, kunt u kiezen voor een alternatief product of direct annuleren. Indien u reeds betaald heeft en tot annulering overgaat, storten wij het aankoopbedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen terug. 

Is uw bestelling beschadigd of incompleet bij u aangekomen? Neem dan vóór ingebruikname contact met ons op. Zodra de fiets gemonteerd of gebruikt is, vervalt uw recht op retour. Meld eventuele problemen direct na de levering, zodat we onmiddellijk een oplossing kunnen bieden. 

Betaling 
U heeft diverse betaalmogelijkheden voor uw bestelling. 
Bij vooruitbetaling wordt uw bestelling direct na ontvangst van de betaling verwerkt. 
Bij betaling vragen wij u altijd uw bestelnummer te vermelden. Als de betaalgegevens onjuist zijn, verzoeken wij u ons hiervan direct op de hoogte te stellen. 

Klachtenregeling 
Soms gaat er iets fout met een bestelling of maken wij een vergissing. Dit is vervelend, vooral voor u. Mocht u hierover een klacht hebben, laat het ons dan snel weten. We doen ons uiterste best om het recht te zetten. 
We streven ernaar om oplossingen direct te vinden, maar in elk geval binnen 14 dagen zullen wij inhoudelijk op uw vraag reageren. 

Aanvullende of Afwijkende Bepalingen 
Indien er wijzigingen plaatsvinden in de hierboven vermelde voorwaarden, zullen deze wijzigingen op deze website te vinden zijn. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden een interpretatie zijn van onze “officiële” algemene voorwaarden, die hieronder vermeld staan. 


Artikel 1 – Definities 
Binnen deze voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd: 

Aanvullende overeenkomst: Een contract waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, en waarbij de ondernemer of een derde partij deze zaken, digitale inhoud en/of diensten levert volgens de afspraak tussen de derde partij en de ondernemer; 

Bedenktijd: De termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt voor zakelijke doeleinden, maar voor persoonlijke doeleinden die niet gerelateerd zijn aan handel, bedrijfsvoering, ambacht of beroep; 

Dag: Kalenderdag; 

Digitale inhoud: Gegevens die digitaal worden geproduceerd en geleverd; 

Duurovereenkomst: Een contract met als doel de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een specifieke periode; 

Duurzame gegevensdrager: Een medium – inclusief e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijke informatie die aan hem is gericht op te slaan op een manier die toekomstige toegang of gebruik mogelijk maakt gedurende een tijdsperiode die past bij het beoogde doel van de informatie, en dat onveranderde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

Ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

Overeenkomst op afstand: Een contract tussen de ondernemer en de consument, tot stand gekomen via een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of deels gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Modelformulier voor herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet te worden verstrekt als de consument geen recht op herroeping heeft voor zijn specifieke bestelling; 

Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat wordt gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat consument en ondernemer tegelijkertijd in dezelfde fysieke ruimte aanwezig hoeven te zijn. 


Artikel 2 – Identificatie van de Ondernemer 
SaleForce B.V. 
Adres: Zuidzijde Haven 39a, 4611HC, Bergen op Zoom 


Artikel 3 – Toepasselijkheid
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument. 

Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet haalbaar is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en dat ze op verzoek van de consument kosteloos zullen worden verstrekt. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het voorgaande lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden verstrekt op een manier die eenvoudige opslag op een duurzame gegevensdrager mogelijk maakt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de consument elektronisch kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en dat ze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of op een andere wijze zullen worden verstrekt. 

Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de bepalingen van het tweede en derde lid overeenkomstig van toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd een beroep doen op de bepaling die voor hem het gunstigst is. 


Artikel 4 – Het aanbod 
Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden valt, wordt dit expliciet vermeld. 

Het aanbod omvat een volledige en precieze beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Indien de ondernemer afbeeldingen gebruikt, weerspiegelen deze een accurate weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer. 

Elk aanbod bevat informatie die duidelijk de rechten en verplichtingen voor de consument in relatie tot de aanvaarding van het aanbod beschrijft. 


Artikel 5 – De overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en na het voldoen aan de gestelde voorwaarden, met uitzondering van lid 4. 

In het geval van elektronische acceptatie van het aanbod, bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding via elektronische weg. Zolang deze ontvangst niet door de ondernemer is bevestigd, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Bij elektronische betalingen neemt de ondernemer geschikte beveiligingsmaatregelen in acht. 

Binnen wettelijke grenzen heeft de ondernemer het recht om te controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en om feiten en omstandigheden te onderzoeken die van invloed zijn op een verantwoorde uitvoering van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer, op basis van dit onderzoek, legitieme redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht om een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering ervan te verbinden. 

Bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument, zal de ondernemer schriftelijk of op een toegankelijke manier de volgende informatie meesturen, zodat de consument deze op een duurzame gegevensdrager kan opslaan: 

  • Het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument terecht kan met klachten;
  • De voorwaarden en procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring dat het herroepingsrecht niet van toepassing is;
  • Informatie over garanties en after-sales service;
  • De prijs inclusief belastingen voor het product, de dienst of de digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de betalings-, leverings- of uitvoeringsmethode van de overeenkomst op afstand;
  • Voor overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar of onbepaalde duur, de vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst;
  • Indien de consument herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een langlopende overeenkomst is het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering. 


Artikel 6 – Herroepingsrecht 
De consument kan binnen een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgaaf van redenen een overeenkomst voor de aankoop van een product ontbinden. De ondernemer kan vragen naar de reden voor herroeping, maar kan de consument niet verplichten om deze reden(en) op te geven. 

De termijn zoals genoemd in lid 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen, of: 

  • Als de consument meerdere producten heeft besteld in dezelfde bestelling: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, het laatste product heeft ontvangen. Indien de ondernemer de consument duidelijk heeft geïnformeerd vóór het bestelproces, kan hij een bestelling met meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, het eerste product heeft ontvangen.Artikel 7 – Consument’s verplichtingen gedurende de bedenktijd
 
Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. Hierbij geldt het principe dat het product slechts behandeld en geïnspecteerd mag worden zoals dat in een fysieke winkel gebruikelijk zou zijn. Als het product gebruikssporen vertoont, kan er waardevermindering plaatsvinden. 

De consument is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van handelingen die verder gaan dan toegestaan in lid 1. 

De waardevermindering bedraagt 30% van de aankoopprijs en zal worden afgetrokken van het totale aankoopbedrag. 


Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en bijbehorende kosten 
Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd kenbaar te maken via het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

Zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding zoals genoemd in lid 1, dient de consument het product terug te sturen of over te dragen aan de ondernemer of een gemachtigde. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden om het product zelf op te halen. De consument heeft de termijn nageleefd als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken. 

De consument dient het product terug te sturen met alle meegeleverde accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer. 

De verantwoordelijkheid en het bewijs voor het juiste en tijdige gebruik van het herroepingsrecht liggen bij de consument. 

De consument is verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van het product. Als de ondernemer niet heeft meegedeeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer heeft aangegeven de kosten voor zijn rekening te nemen, hoeft de consument de retourkosten niet te betalen. 

Indien de consument herroept nadat de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid al is begonnen tijdens de bedenktijd, is de consument een bedrag verschuldigd dat proportioneel is aan het gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, in vergelijking met de volledige uitvoering van de verbintenis. 

De consument draagt geen kosten voor de levering van diensten of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor levering van stadsverwarming, indien: 

De ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 

De consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd. 

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet-fysieke digitale inhoud, indien: 

Hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd; 

Hij zijn herroepingsrecht niet heeft verloren erkend bij het verlenen van toestemming; of 

De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 

Bij gebruik van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
Indien de ondernemer de consument in staat stelt om de herroeping elektronisch te melden, stuurt hij direct na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging. 

De ondernemer restitueert alle betalingen van de consument, inclusief eventuele door de ondernemer in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. De ondernemer kan het restitutiebedrag uitstellen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. 

Voor de restitutie wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als door de consument is gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De restitutie is kosteloos voor de consument. 

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten van de duurdere methode niet terug te betalen. 


Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht 
De ondernemer kan de volgende producten en diensten van het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als dit duidelijk vermeld is in het aanbod of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst: 

Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling, waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten aan de consument worden aangeboden die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 

Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: A. de uitvoering is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

Pakketreizen zoals gedefinieerd in artikel 7:500 BW en overeenkomsten voor personenvervoer; 

Dienstenovereenkomsten voor de terbeschikkingstelling van accommodatie, als er in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als er in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien; 

Op specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument worden vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid; 

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten door hun aard; 

Alcoholische dranken waarvan de prijs is vastgesteld bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhangt van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 


Artikel 12 – Nakoming van de overeenkomst en aanvullende garantie 
De ondernemer waarborgt dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en aan de geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

Een eventuele aanvullende garantie verstrekt door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant, of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consument die voortvloeien uit de overeenkomst, indien de ondernemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. 

Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarbij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen in geval van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. 


Artikel 13 – Levering en uitvoering 
De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen van bestellingen voor producten en bij het uitvoeren van verzoeken om dienstverlening. 

Het opgegeven adres van de consument wordt als leveringsadres beschouwd. 

Met inachtneming van wat vermeld is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er vertraging optreden in de bezorging, of indien een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, zal de consument binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling hiervan op de hoogte worden gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om kosteloos de overeenkomst te ontbinden. 

Bij ontbinding volgens het vorige lid zal de ondernemer het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer trachten een vervangend artikel aan te bieden. Duidelijke en begrijpelijke communicatie over het vervangende artikel vindt plaats vóór de levering. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht gelden. Kosten voor eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en bekendgemaakte vertegenwoordiger van de ondernemer.


Artikel 14 – Duur van overeenkomsten: opzegging en verlenging 
De consument heeft het recht om te allen tijde een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten op te zeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand. 

De consument heeft het recht om te allen tijde een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen duur, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand. 

De consument kan de overeenkomsten zoals vermeld in de voorgaande leden: 

te allen tijde opzeggen, zonder beperking tot specifieke tijdstippen of perioden; 

op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop ze zijn aangegaan; 

opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

Niettemin mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en betrekking heeft op de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en betrekking heeft op de regelmatige levering van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Als de overeenkomst echter tot het regelmatig, maar niet vaker dan eenmaal per maand, leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften strekt, mag de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen. 

Een overeenkomst met beperkte duur voor het regelmatig leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.


Artikel 15 – Betaling 
Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd, of indien er geen bedenktijd is, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst voor het leveren van een dienst, begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument niet verplicht worden in algemene voorwaarden om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, heeft de consument geen recht om te eisen dat de desbetreffende bestelling of dienst(en) worden uitgevoerd voordat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, nadat de ondernemer hem heeft gewezen op de verlate betaling en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog te betalen, bij uitblijven van betaling binnen deze termijn de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Daarnaast kan de ondernemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen na het verstrijken van de genoemde 14-dagen-termijn. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan afwijken van deze genoemde bedragen en percentages ten gunste van de consument. 


Artikel 16 – Garantievoorwaarden
 
SaleForce B.V. biedt een garantie van 1 jaar op fabricagefouten. De factuur geldt als garantiebewijs en de datum van de factuur geldt als het begin van de garantieperiode. Deze garantie is een carry-in garantie, wat betekent dat wij vragen om het defecte product naar ons terug te sturen of te brengen. Het product wordt vervolgens door ons gerepareerd of door een externe reparateur. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals bijvoorbeeld wielen, lagers en accu’s. Geen garantie wordt verleend als een van de volgende bepalingen van toepassing is: 

– Schade veroorzaakt door eigen handelen (bijvoorbeeld: waterschade, valschade, drukschade, stootschade en schade na onjuist gebruik). 

– Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. 

– Zelf proberen het product te openen of te repareren. 

– Veranderingen of toevoegingen aan het product die niet bij levering aanwezig waren. 

– Schade veroorzaakt door gebrek aan onderhoud. 

In geval van een beroep op garantie, neem contact op met onze klantenservice. 


Artikel 17 – Aansprakelijkheid 
De beperkingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SaleForce B.V. of haar leidinggevenden. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de website en de producten ervan. 

In geval van reparatie kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schade die ontstaan tijdens of na de reparatie, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld van onze kant. 

Gebreken die ontstaan zijn tijdens reparatie aan het product van de consument als gevolg van onjuist uitgevoerde werkzaamheden door ons, worden kosteloos door ons hersteld. 

Als wij aansprakelijk zijn voor schade bij reparatie, hebben wij het recht om deze schade op onze kosten te laten herstellen. Als de consument ervoor kiest om de schade door een derde partij te laten herstellen, zijn wij alleen verplicht de kosten te vergoeden die wij zouden hebben gemaakt als wij de kans hadden gehad om de schade te laten herstellen. 

In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van SaleForce B.V. zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van SaleForce B.V. beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, voor zover de schade gedekt is door de verzekering, of beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, verjaart elke aanspraak van de consument één jaar na de uitvoering van de overeenkomst. 


Artikel 18 – Klachtenregeling 
De ondernemer heeft een duidelijk bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten in overeenstemming met deze procedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer. 

Klachten die bij de ondernemer worden ingediend, worden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als de aard van de klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten. 

De consument dient de ondernemer ten minste 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Als na deze termijn geen oplossing is bereikt, ontstaat er een geschil dat kan worden voorgelegd aan de geschillenregeling.


Artikel 19 – Geschillen 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om over dergelijke geschillen te oordelen. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zullen alle andere geschillen, indien de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van SaleForce B.V. SaleForce B.V. behoudt echter het recht om de klant voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter te dagen. De klant heeft gedurende vijf weken na het beroep van SaleForce B.V. op dit artikel het recht om te kiezen voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter. 

Contact

Bekijk over ons voor meer info.
Als u nog verdere vragen heeft, dan kunt u ons altijd bellen, mailen of het contactformulier invullen.